Kansanedustajan työ käytännössä

Eduskunnassa työskentelevät kansanedustajat ovat paitsi yhteiskunnallisia vaikuttajia, myös lainsäätäjiä ja kansainvälisiä toimijoita. Käytännössä suurin osa kansanedustajan työviikosta kuluukin täysistunnoissa ja valiokunnissa, he tekevät työtään myös eduskuntatalon ulkopuolella. Kukin kansanedustaja on nimittäin oman alueensa edustaja, ja heidän tulee siksi vierailla vaalipiirissään säännöllisesti.

Kansanedustajan täysistuntotyö

Kansanedustajan työn näkyvin osa on täysistuntotyö, jota myös tavalliset ihmiset voivat seurata viikottain television välityksellä. Täysistunnossa tehdään lainsäädäntötyötä ja käydään ajankohtaista poliittista keskustelua. Täysistuntoja järjestetään istuntokaudella neljä kertaa viikossa. Maanantai on täysistunnoista vapaa päivä.

Täysistunnoissa edustajat voivat pitää puheenvuoroja istuntosalin puhujakorokkeelta. Omalta paikaltaan seisten esitetyn puheenvuoron pituus on rajoitettu kahteen minuuttiin. Näitä lyhyempiä puheenvuoroja ei tarvitse varata etukäteen ennen istuntoa, kun taas puhujakorokkeella pidetyt puheenvuorot täytyy varata.

Kansanedustajan valiokuntatyö

Lainvalmistelutyön kannalta tärkeä rooli on valiokuntatyöskentelyllä. Kansanedustajan vaikutusmahdollisuuksien näkökulmasta valiokunnat ovatkin tärkeimpiä vaikutuskanavia, sillä kaikki eduskunnan päätettäväksi tulevat asiat valmistellaan erilaisissa valiokunnissa. Valmistelutyötä tekee kuhunkin erityisalaan erikoistunut valiokunta. Siten esimerkiksi kouluja koskevat lait ja aloitteet käsitellään sivistysvaliokunnassa.

Valiokuntatyöskentelyssä valiokuntien jäsenet pääsevät kuulemaan eri alojen asiantuntijoita, jotka valistavat päättäjiä lakien säätämisen vaikutuksista. Nämä asiantuntijat voivat olla esimerkiksi tutkijoita, virastojen virkamiehiä tai kansalaisjärjestöjen edustajia. Esittämällä kysymyksiä kansanedustajat voivat valiokunnissa saada hyvin yksityiskohtaista tietoa lain sisällöstä ja sen vaikutuksista käytännössä. Tyypillisesti kukin kansanedustaja työskentelee kahdessa eri valiokunnassa.

Aloitteet ja kysymykset

Eduskunnan työ pyörii yleensä hallituksen lakiehdotusten käsittelyssä, mutta tästä huolimatta yksittäiset kansanedustajatkin voivat laittaa alulle laki- tai muita aloitteita. Yksittäiset kansanedustajat voivat myös esittää suullisia ja kirjallisia kysymyksiä ja tehdä yhdessä edustajakollegojensa kanssa hallitukselle välikysymyksiä.

Kansanedustajien tekemät lakialoitteet voivat koskea joko kokonaan uuden lain säätämistä tai voimassa olevan lain kumoamista tai osittaista muuttamista. Erityisellä eduskunnan kyselytunnilla edustajat voivat esittää hallitukselle kysymyksiä hallituksen toiminnasta tai esittää mielipiteitään hallituksen politiikasta. Yksittäisten kansanedustajien lakialoitteet menevät läpi harvoin, mutta joukkoon mahtuu myös poikkeuksia, jotka osaltaan osoittavat, että yksittäisenkin edustajan työllä on merkitystä.

Muut kansanedustajan työhön liittyvät tehtävät ja toimet

Suurimmalla osalla edustajista eduskuntatyöhön liittyy myös tehtäviä, joiden puitteissa he joutuvat matkustamaan ulkomaille. Kansanedustajat voivat toimia Suomen edustajana erilaisissa kansainvälisissä järjestöissä, kuten Euroopan neuvostossa, Pohjoismaiden neuvostossa ja Etyjin yleiskokouksessa. Valiokuntien työhön kuuluu muiden maiden valiokuntatyöhön tutustumista.

Kansanedustajia käytetään myös vaalitarkkailijoina muiden maiden vaaleissa.

Arkipäiväisellä viestinnällä, kuten sähköpostiin vastaamisella, on suuri merkitys kansanedustajan työssä. Yhteydenpito vaalipiiriin on tärkeää, ja edustajat kutsuvat myös alueensa edustajia vierailulle eduskuntaan. Usein kansanedustajat ovat myös aktiivisia kunnallispoliitikkoja ja osallistuvat aktiivisesti kunnalliseen päätöksentekoon omassa kotikunnassaan.

Kansanedustajien ja muiden poliittisten päättäjien moderni toimintaympäristö sisältää myös sosiaalisen median kanavat, kuten Twitterin, Facebookin ja blogin ylläpidon. Kansanedustajien aktiivisuus sosiaalisessa mediassa vaihtelee paljon, mutta suurin osa heistä kuitenkin on netissä läsnä tavalla tai toisella.